Truy cập nội dung luôn

Chú trọng xây dựng Đảng bộ thị xã trong sạch vững mạnh

13-08-2020 08:00

Xác định công tác xây dựng tổ chức Đảng là nhiệm vụ then chốt, là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong sự nghiệp đổi mới quê hương. Trong 5 năm qua, Đảng bộ thị xã Phổ Yên đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị then chốt của thị xã trong nhiệm kỳ qua.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Thanh Tuyết – Bí thư Thị ủy Phổ Yên cho biết: Đảng bộ thị xã hiện có hơn 8.500 đảng viên, sinh hoạt tại 44 chi, đảng bộ trực thuộc (trong đó có 26 Đảng bộ và 18 chi bộ) và 354 chi bộ dưới cơ sở. Với mục tiêu tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên quan tâm chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp kịp thời các tổ chức đảng đảm bảo đồng bộ, thống nhất với hệ thống chính trị và địa bàn dân cư. Trên cơ sở đó, tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhằm xây dựng Đảng bộ thị xã vững mạnh trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức và đạo đức.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục được đổi mới. Công tác dân vận được tăng cường. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và đoàn thể, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên; tăng cường đoàn kết nhất trí, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nhất là việc chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trên địa bàn. Việc theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong nhân dân được quan tâm chú trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức đảng các cấp đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên một cách nghiêm túc, có hiệu quả; nhất là việc tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt luôn đạt cao trên 90%. Chất lượng học tập, quán triệt ngày càng được nâng lên.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh đó là công tác cán bộ. Những năm qua, Thị ủy Phổ Yên đã tập trung lãnh đạo, tiếp tục đổi mới bộ máy cơ quan Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sau Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Thị ủy tiếp tục tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức tại các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong toàn huyện; cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo độ tuổi bảo đảm yêu cầu; thường xuyên chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, làm tốt công tác luân chuyển cán bộ…

Công tác đảng viên đã được các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm. Trong giai đoạn từ 2010 - 2015, toàn thị xã đã kết nạp được 1.457 đảng viên mới; 80% Tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; 85% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có Tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, trên 90% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

Bên cạnh đó, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng được Đảng bộ thị xã thường xuyên quan tâm và tạo được bước chuyển biến tích cực. Thị xã đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới về trước 2 năm so với kế hoạch, trở thành đô thị loại III về trước 1 năm so với kế hoạch, được Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương lao động hạng nhất lần thứ 2… đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 dự kiến đạt 60 triệu đồng/năm.

Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ thị xã Phổ Yên sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Ngân - Nguyễn Hưng